Vrijwilligersbeleid

Doel vrijwilligersbeleid

Het doel van het vrijwilligersbeleid is het formuleren van uitgangspunten voor een goede, duidelijke en eerlijke samenwerking. We streven naar een functionele werkwijze met een optimale verbinding tussen alle betrokkenen in het netwerk. Verwachtingen kunnen worden uitgesproken en op basis van afspraken kan men elkaar aanspreken op het nakomen van deze afspraken.

Netwerk voor Jou wil met dit vrijwilligersbeleid de plaats van de vrijwilliger helder omschrijven en de rechten en plichten van de vrijwilliger vastleggen. Het vrijwilligersbeleid is opvraagbaar bij de beroepskrachten van Netwerk voor Jou.

Wat is vrijwilligerswerk?
Vrijwilligerswerk is werk dat onbetaald en onverplicht gedaan wordt, voor anderen of voor de samenleving (Rijksoverheid 2011).

Onverplicht
Dit betekent dat de vrijwilliger er in vrijheid voor kiest om bepaalde werkzaamheden op zich te nemen. Dit betekent niet dat er sprake is van vrijblijvendheid. Het kiezen voor vrijwilligerswerk brengt ook verplichtingen met zich mee.

Onbetaald
Vrijwilligers zijn onbetaalde krachten. Dit betekent dat vergoedingen alleen betrekking hebben op aannemelijk te maken kosten ten behoeve van en/of kosten in verband met het verrichten van het vrijwilligerswerk.

Uitgangspunten inzet vrijwilligers

 1. De taken sluiten aan bij de wensen, capaciteiten en interesses van de vrijwilliger.
 2. De inzet van vrijwilligers is geen vervanging van professionele zorg.
 3. Vrijwillige inzet bij particulieren valt hoofdzakelijk onder verantwoordelijkheid en begeleiding van Netwerk voor Jou. Bij gecompliceerde hulpvragen wordt verantwoordelijkheid gedeeld en afgestemd met professionele zorg- en dienstverlening.
 4. Vrijwillige inzet bij maatschappelijke- en zorginstellingen valt onder verantwoordelijkheid en begeleiding van dienstdoend beroepspersoneel.

Uitwerking van het vrijwilligersbeleid

De coördinatoren van Netwerk voor Jou zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid. De coördinatoren leggen verantwoording af aan het bestuur van Stichting Netwerk voor Jou.

Rechten en plichten vrijwilliger

De vrijwilliger heeft recht op:

 • goede kennismaking;
 • informatie, begeleiding, overleg;
 • respectvolle benadering;
 • erzekering, eventuele onkostenvergoeding zoals beschreven in deze nota;
 • zorgvuldige behandeling van de persoonlijke gegevens en privacy van de vrijwilliger;
 • de rechten en plichten op grond van de Arbowet en arboregelingen zijn van toepassing op de vrijwilligers.

De vrijwilliger heeft de plicht om

 • zich te conformeren en uitvoering te geven aan het vrijwilligersbeleid van Netwerk voor Jou;
 • de afgesproken activiteiten te verrichten;
 • zich te onthouden van mededelingen aan derden omtrent zaken die hem uit zijn positie als
 • vrijwilliger bekend geworden zijn, zowel over Netwerk voor Jou, medewerkers, collega-vrijwilligers en de hulpvragers (particulieren en maatschappelijke- en zorginstellingen).
 • verhindering van de projectuitvoering minimaal 12 uur van te voren te melden;
 • melding te doen aan het Coördinatieteam bij incidenten met hulpvrager;
 • zorgvuldig om te gaan met de goederen die door het netwerk of hulpvrager aan zijn/haar zorgen zijn toevertrouwd.

Criteria die gesteld worden aan een vrijwilliger

Van de vrijwilliger wordt verwacht dat zij/hij

 • zich met de doelstellingen van Netwerk voor Jou kan verenigen;
 • beschikt over een aantal vaardigheden en kwaliteiten die nodig zijn om een project uit te voeren;
 • enthousiast is voor het werk;
 • fysiek in staat om de werkzaamheden uit te voeren;
 • gemaakte afspraken nakomt.

Aanmelding vrijwilliger

Per aanmelding wordt nauwkeurig bekeken of er een kennismakingsgesprek gepland wordt of dat er alleen telefonisch contact plaats vindt. Dit is afhankelijk van de mate waarin de persoon bekend is bij de coördinatoren en de soort hulpvraag die de persoon wil uitvoeren. Een persoon kan altijd even langskomen voor een gesprek. Bij de kennismaking geeft de coördinator een introductie over Netwerk voor Jou en vertelt over de diverse mogelijkheden van het vrijwilligerswerk. De coördinator vormt een beeld van de persoon: wensen, verwachtingen, motivatie, achtergrond, talenten, vaardigheden, beschikbaarheid, ervaring en geschiktheid. Als beiden partijen instemmen wordt de persoon ingeschreven als vrijwilliger in het registratiesysteem en wordt een koppeling naar behoefte en mogelijkheid gemaakt.

Introductie
De introductie bestaat uit een algemene introductie door de coördinator. Hiermee is in het kennismakingsproces een start gemaakt. Voor zover nog niet gebeurd wordt de vrijwilliger de werking van Netwerk voor Jou uitgelegd en worden alle zaken besproken die nodig zijn om een project uit te kunnen uitvoeren.

Begeleiding
De coördinator biedt begeleiding aan de vrijwilliger.
Deze begeleiding bevat de volgende elementen:

 1. het op een dusdanige manier ondersteunen van de vrijwilliger dat hij het werk met plezier verricht (persoonsgerichte begeleiding)
 2. het op een dusdanige manier ondersteunen van de vrijwilliger dat hij in staat is zijn taak adequaat uit te voeren (taakgericht begeleiding)
 3. indien van toepassing biedt het Coördinatieteam scholing aan via het Veens Vrijwilligers College

Tevens is de coördinator ook aanspreekpunt voor de vrijwilliger. Als het nodig is kan een vrijwilliger ook een begeleidingsgesprek of evaluatiegesprek aanvragen.

Indienen van een hulpvraag

Hulpvragen kunnen worden ingediend bij de coördinatoren van Netwerk voor Jou – door de hulpvrager of maatschappelijke organisatie – de coördinatoren controleren of de aanvraag behandeld kan worden.

Voorwaarden voor het in behandeling nemen van een aanvraag

1. Aanvraag komt binnen bij Netwerk voor Jou:

 • Waar worden de werkzaamheden uitgevoerd, is deze omgeving veilig?
 • Is de hulpvraag uitvoerbaar?
 • Welke taken worden er gevraagd van de vrijwilliger(s)?
 • Zijn de taken van de vrijwilliger geen taken voor een beroepskracht?
 • Hoeveel vrijwilligers zijn er nodig?
 • Op welke dag(en) en tijdstip(pen) heeft men de vrijwilliger nodig?
 • Gaat het om een eenmalige of een structurele hulpvraag?
 • Welke benodigdheden/materialen zijn er nodig

2. De coördinator gaat akkoord met de aanvraag.

3. De coördinator onderneemt actie om in de aanvraag te voorzien.

Uitvoeringsprocedure

Aanvraag voor vrijwilliger uitzetten

De coördinator

 • communiceert de hulpvraag naar het netwerk of specifieke personen binnen het netwerk;
 • verstrekt hierbij informatie over de hulpvraag;
 • bekijkt bij reactie de geschiktheid van de vrijwilliger;
 • neemt contact op met de hulpvrager; akkoord ja/nee;
 • neemt contact op met de vrijwilliger voor akkoord ja/nee;
 • brengt vrijwilliger en hulpvrager met elkaar in contact (particulier/hulpverlener/organisatie);
 • zorgt voor een terugkoppeling over het uitgevoerde project; (gegevens digitaal vastgelegd door coördinator).
 • evaluatie wordt telefonisch gedaan en indien nodig gesprek op kantoor (gegevens digitaal vastgelegd door coördinator).

Passende werkzaamheden voor beschikbare vrijwilliger

De coördinator

 • bekijkt de wensen, verwachtingen, ervaring en geschiktheid van de vrijwilliger;
 • zoekt naar een passend project;
 • legt het project voor aan de vrijwilliger;
 • neemt contact op met de hulpvrager; akkoord ja/nee;
 • neemt contact op met de vrijwilliger voor akkoord ja/nee;
 • brengt vrijwilliger en hulpvrager met elkaar in contact (particulier/hulpverlener/organisatie);
 • zorgt voor een terugkoppeling over het uitgevoerde project; (gegevens digitaal vastgelegd door coördinator).
 • evaluatie wordt telefonisch gedaan en indien nodig gesprek op kantoor (gegevens digitaal vastgelegd door coördinator).

Verzekering

Elke vrijwilliger is verplicht een WA-verzekering te hebben. Netwerk voor Jou maakt gebruik van een collectieve vrijwilligersverzekering van de Gemeente Veenendaal. Elke vrijwilliger valt onder de aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering van Netwerk voor Jou.

Vergoeding van onkosten

Vrijwilligers zijn onbetaalde krachten. Dit betekent dat vergoedingen alleen betrekking hebben op aannemelijk te maken kosten ten behoeve van en/of kosten in verband met het verrichten van het vrijwilligerswerk. Uitgangspunt is dat de vrijwilliger vooraf toestemming heeft gekregen voor het maken van deze kosten van de coördinator. De verantwoordelijkheid en controle ligt hiervoor bij de coördinator.

Kosten die in aanmerking komen voor vergoeding zijn:

 • Woon/werk verkeer: gemaakte kosten op basis van openbaar vervoer 2e klasse, waarvoor vooraf toestemming is verleend door de coördinator.
 • Noodzakelijke kosten tijdens activiteiten, die niet ten laste van de hulpvrager komen, waarvoor vooraf toestemming is verleend door de coördinator.
 • Andere kosten worden in overleg met de coördinator gedeclareerd.

Klachten/ Conflicten

Indien de vrijwilliger klachten heeft waar hij niet uitkomt met de hulpvrager kan hij de klacht melden bij het de coördinator. Verder heeft iedere vrijwilliger het recht zich tot de coördinator, of bij diens betrokkenheid het bestuur te wenden met een klacht over een situatie of een gebeurtenis die hem persoonlijk en in zijn positie van vrijwilliger treft en die voor hem persoonlijk een probleem vormt.

Beëindigen inzet vrijwilliger

Een vrijwilliger kan een project dat hij uitvoert in overleg met coördinator beëindigen. In het geval van een structurele hulpvraag wordt dit bij voorkeur twee weken van te voren door de vrijwilliger aangegeven. Er wordt besproken en gezocht naar een zorgvuldige afronding voor zowel vrijwilliger als hulpvrager. De coördinator kan altijd een vrijwilliger van een project afhalen indien daar voor hem redenen toe zijn.