Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING STICHTING NETWERK VOOR JOU

1. Over Stichting Netwerk voor Jou

Stichting Netwerk voor Jou is een jongerenvrijwilligersnetwerk in Veenendaal en biedt hulp en netwerk aan kwetsbare inwoners.

Bezoekadres: Postadres: Telefoon: E-mail: Website:

Vijftien Morgen 7-9 3901 HA Veenendaal Buurtlaan oost 84, 3907 AC Veenendaal 06 510 502 97 of 06 305 632 30 info@netwerkvoorjou.nl www.netwerkvoorjou.nl

Stichting Netwerk voor Jou is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Netwerk voor Jou verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt omdat je een hulpvraag bij ons indient of je aanmeld als vrijwilliger. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

 • –  Voor- en achternaam;
 • –  Geslacht;
 • –  Geboortedatum;
 • –  Adresgegevens;
 • –  Telefoonnummer;
 • –  E-mailadres;
 • –  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via je aanmelding op onze website, via de e- mail, via de app of telefonisch.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Netwerk voor Jou verwerkt (mogelijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • –  Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Het kan zijn dat je een maatschappelijke stage moet doen of dat je je aanmeld als vrijwilliger en je jonger bent dan 16 jaar. Wij kunnen niet controleren hoe oud je bent. We gaan er dan ook vanuit dat je ouders weten dat je je bij ons hebt aangemeld en ermee akkoord gaan dat je bij ons vrijwilligerswerk doet.
 • –  Burgerservicenummer (BSN)

4. Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Netwerk voor Jou verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • –  Het beheren van ons systeem waarin we alle hulpvragen en aanmeldingen van vrijwilligers bijhouden;
 • –  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • –  Om diensten bij je af te leveren;
 • –  Voor het sluiten van een vrijwilligersovereenkomst;
 • –  Voor het verstrekken van informatie aan de gemeente in het geval dat je vrijwilligerswerk doet voor de tegenprestatie;
 • –  Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • –  Voor het versturen van nieuwsbrieven of andere belangrijke informatie over onder andere activiteiten die gaan plaatsvinden.

5. Op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Netwerk voor Jou verwerkt persoonsgegevens op basis van tenminste één van de volgende grondslagen:

 • –  Het sluiten en/of uitvoeren van een vrijwilligersovereenkomst;
 • –  De toestemming die je hebt gegeven;
 • –  Wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Netwerk voor Jou bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Netwerk voor Jou verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Netwerk voor Jou blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Netwerk voor Jou gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Netwerk voor Jou en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door

jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@netwerkvoorjou.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

10. Hoe je een klacht kunt indienen

Indien je het niet eens bent met de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op.

Je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact- met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Netwerk voor Jou neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

12. Wijzing van deze verklaring

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring wijzigt. Op onze website vind je de meest actuele verklaring.